Intech Group Công nghệ mà chúng tôi hướng tới trong tương lai là kết nối vạn vật "Internet of Thing" (IoT) và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI.