Intech Group 2017
Thành lập phòng R&D chuyên nghiên cứu, phát triển sản phẩm về máy móc và hệ thống tự động hóa.