Intech Group 2018

2018

Tháng 9/2018: Thành lập công ty Intech Miền Nam Tháng 11/2018: Thành lập công ty Intech Công nghệ

2018