Intech Group 2018
Tháng 9/2018: Thành lập công ty Intech Miền Nam
Tháng 11/2018: Thành lập công ty Intech Công nghệ