Intech Group 2018
  • Tháng 9/2018, Thành lập công ty Intech chi nhánh Hồ Chí Minh

  • Liên tục đầu tư máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất đồng thời tuyển dụng, đào tạo nhân sự chuẩn bị cho quá trình phát triển lâu dài.

  • Liên tục tham gia các hội chợ quốc tế về ngành công nghiệp như: hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam 2018- VIIF 2018; hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 28 - EXPO 2018.