Intech Group 2019

2019

Công ty thay đổi logo nhận diện thương hiệu từ ‘Intech Việt Nam’ sang logo nhân diện mới ‘Intech Group’ đây là bước chuyển mình quan trọng trong nhận diện thương hiệu.

2019