Đào tạo về Kaizen và 5s

Ngày: 19/06/2020

Mục lục
Năm 2017 Intech Việt Nam đã mời chuyên gia Jica Nhật Bản sang tư vấn và đào tạo về 5S và Kaizen, tư vấn về quản lý và nâng cao chất lượng sản phẩm.

đào tạo về 5S và Kaizen
đào tạo về 5S và Kaizen