Intech Group Đối tác của Intech

Đối tác của Intech

Vai trò của Khách hàng và Đối tác có một vị trí rất quan trọng đối với Intech, chúng tôi luôn duy trì và phát triển các mối quan hệ với các đối tác trên cơ sở bình đẳng, tuân thủ pháp luật, cùng phát triển dựa trên năng lực và uy tín.
Khách hàng và Đối tác của intech